5.1 Λήψη Συνταγών

Η εργασία Λήψη Συνταγών αναζητά στο e-prescription.gr της ΗΔΙΚΑ για εκτελέσεις συνταγών που δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα του PharmacyOne. Επιλέγοντας ορισμένο ημερολογιακό διάστημα και πατώντας το κουμπί ‘Κατέβασμα’ (1 σχ.41), εμφανίζεται μία λίστα με τις εκτελέσεις που λείπουν από το PharmacyOne (3 – σχ.41). Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

α. Κατέβασμα όλων ή μόνο των επιλεγμένων.

β. Παραστατικά για όλα. Αν θέλετε να δημιουργηθούν ή όχι τα παραστατικά απόδειξης και τιμολογίου.

γ. Εκτύπωση όλων ή μόνο των επιλεγμένων.

Οι παραπάνω επιλογές μπορούν να επηρεάσουν όλο το πλέγμα (2 – σχ.41), ή να επηρεάσουν ορισμένες γραμμές του πλέγματος (από τα αντίστοιχα check box του πλέγματος). Τέλος, πατώντας το κουμπί Ενημέρωση (4 – σχ.41) θα ενημερωθεί το σύστημα με τις εκτελέσεις που επιλέξατε, σύμφωνα με τις παραμέτρους που δηλώσατε.

 


Σχήμα 41

Powered by BetterDocs

TOP