1.3 Προεκτέλεση Συνταγής

Στο PharmacyOne σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελείτε συνταγές με μεταγενέστερη ημερομηνία εκτέλεσης. Οι συνταγές των οποίων το επιτρεπόμενο ημερολογιακό εύρος δεν έχει ξεκινήσει, μπορούν να εκτελεστούν από το κύκλωμα της ηλεκτρονικής, ακριβώς όπως εκτελούνται και οι απλές συνταγές.

Η εκτέλεση είναι εικονική. Αποθηκεύεται μόνο στο PharmacyOne και όχι στην ΗΔΙΚΑ. Για το λόγο αυτό, δε θα εμφανιστεί ούτε θα εκτυπωθεί το pdf. Όταν φτάσει η επιτρεπόμενη ημερομηνία εκτέλεσης, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΗΔΙΚΑ μέσω της εργασίας Ενημέρωση Συνταγών ή να γίνει αυτόματη ενημέρωση που μπορείτε να το ορίσετε από τς Παραμέτρους Φαρμακείου, οπότε και σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε το φύλλο της εκτέλεσης.

Το PharmacyOne υποστηρίζει και τις μερικές εκτελέσεις πρόωρων συνταγών, καθώς και την ενημέρωση αυτών.

Στην περίπτωση που σκανάρετε το barcode μεταγενέστερης συνταγής που έχει εκτελεστεί, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα (σχ. 13). Αν ο χρήστης επιλέξει Ναι, θα εμφανιστεί πλέγμα με τις πληροφορίες της/των εκτέλεσης/εων και δίνεται η επιλογή ενημέρωσης της/των εκτέλεσης/εων.

 


Σχήμα 13

Powered by BetterDocs

TOP